Vester Aaby Brugsforening

Artikel fra bogen Stavn 2007 
af Gerda Nielsen.

 

 

avisfoto 1882

Huset hvor den første brugs blev startet
Strandvejen 5 Vester Aaby

Når man læser i de gamle papirer er brugsforeningernes spæde start i Danmark faktisk opstået i England helt tilbage i 1844. Helt nøjagtigt i den allerlængste og mørkeste aften efter den allerkorteste og mørkeste dag i året den 21. december 1844.

Det var 28 fattige flonelsvævere i fabriksbyen Rochdale, der sammen kunne se en fordel ved at købe stort ind af dagligvarer og oprette en købmandsbutik med disse varer. Så kunne man der handle, og når året var omme, kunne man dele det eventuelle overskud. 
Der blev oprettet en styrelse til “De redelige Rochdale Pionerers Brugsforening” som de kaldte forretningen, og som fik til huse i et tarveligt, skummelt lokale i en baggade i fabriksbyen Rochdale. 

Alle andre i byen tvivlede på, at den forretning kunne overleve. Folk lo simpelthen af deres idè. Det måtte jo være galmandsværk. Hvad forstand havde sådan nogen fabriksarbejder koner på handel eller på forretning? Lidt nok det var sandt, men læg mærke til navnet “De redelige o. s. v.”. Det navn ville de indfri.

Det var også sandt, at det var kampen for det daglige brød, der havde forenet dem. Men idéen og sammenholdet havde givet dem mod og udholdenhed. De havde sparet nogle få hundrede kroner sammen, som de brugte til de allerførste indkøb.

På gaden udenfor boden larmede gadedrengene. Deres vitser og høje tilråb lød gennem gaden. “De dumme vævere”. De skulle mærke, at samfundet var vågent og protesterede mod sådanne nymodens samfunds omvæltninger. 

Men de redelige vævere var meget stærkere end de kåde gadedrenge. Alvorlige udholdende arbejdere holdt ved deres idé. Boden blev åbnet, men det var kun med få og dagligdags varer, den var forsynet med. Dumme pjattegæs morede sig med at komme og kræve ting, som de vidste, ikke fandtes i udsalget, for så at gå ud og fortælle, hvor umuligt lille og fattigt hele foretagendet var.
Men stilfærdige, kloge koner kom stadig og købte, hvad de kunne få, og glædede sig ved at være med til at støtte hverandres hjem på denne nye måde.

Det var banebrydernes ære, at de havde denne tro og holdt den fast gennem al modstand og hån, mistænkeliggørelse og falsk overlegenhed. 
Da det første overskud kunne uddeles, da havde kassemesteren en sejrherres følelse af lykke. Det var ikke nogen stor sum, knap 400 kr., men det var for mange det afgørende bevis på, at grunden var økonomisk sund og bæredygtig. Regnskabet blev lagt frem og der blev gjort rede for alle beløbene. Man fik en pålidelig besked på alt. Både tillid og tilslutning øgedes til den lille forretning.

Der gik gennem årene stadig mere opmuntrende budskab ud fra “De redelige Banebrydere” i Rochdale, og nu bredte bevægelsen sig, selv om der var mange vanskeligheder for den enkelte købmandsbod. Storhandleren vilde ikke sælge dem varer, og storfabrikanten ville eller måtte ikke handle med dem.

Men da den engelske Fællesforening den 14. marts 1864 begyndte sin virksomhed, forandredes disse forhold snart. Kæmpemæssige fabrikker blev i årenes løb bygget. De ting, medlemmerne skulle bruge, tilvirkede de i stor udstrækning selv. Deres egne skibe hentede varerne hjem fra de engelske kolonier, og deres egen bank besørgede deres pengeomsætning.
Fællesforeningen købte som regel altid sine varer på produktionsstedet og i store partier, hvorved den billigste pris opnås. Den havde i flere år haft en tobaksfabrik, en chokolade- og brystsukkerfabrik, et kafferisteri og senest er en sæbe- og rebfabrik sat i virksomhed.

Brugsforeningerne bredte sig nu for alvor. Først til hele England, men efterhånden viden om til alle kulturlande. Også til Danmark kom bevægelsen. 

Provst Sonne fra Thisted havde hørt om de engelske købmandsforretninger og kunne se, at denne model også kunne bruges her i landet. Fordeling af overskud til medlemmerne efter forbrug af varer og ikke efter indskudt kapital. Den tanke tiltalte ham. Han var i besiddelse af en brændende iver efter at hjælpe de ubemidlede personer i sin menighed. Her kunne han se, at han kunne hjælpe dem. Derfor blev han da også deres fører, da de dannede en brugsforening eller husholdningsforeningen, som de kaldte den efter det engelske princip. 

Han fortalte i nogle breve om det had og den forfølgelse, han blev genstand for fra de handlendes side, fordi han arbejdede for oprettelsen af en brugsforening i Thisted, men han fik den alligevel etableret.

Det var i Thisted den l. Juli 1866 at den første danske brugsforening så dagens lys af sognepræst Provst Sonne, og de følgende år kom der flere og flere til.

De handlende og med dem en større del af de bedre stillede i hans menighed søgte på enhver mulig måde at genere ham. Blandt andet ved at trække ham i offergaver og at skræmme ham til at lade sagen falde.
Skønt dette fjendskab pinte ham meget og næsten gjorde opholdet i Thisted utåleligt for ham, rokkedes han dog ikke en tomme fra at handle efter sin overbevisning. 

Der blev i de næste ca. 20 år oprettet mange nye brugsforeninger i Danmark. De enkelte brugsforeninger opdagede efterhånden, at når de sluttede sig sammen og købte i fællesskab i store partier, vilde de opnå fordele, som de ikke som enkelt forretning kunde forvente at få.

I 1882 var der ca. 120 foreninger i Danmark med ca. 18.000 medlemmer og en omsætning af omtrent 2 1/2 mill. kr., og 25 år efter i 1907 fandtes der ca. 1200 foreninger.

Både i Jylland og på Sjælland dannedes da i 1885 og 1888 fællesindkøbsforeninger, hvilke den l. Januar 1896 sluttedes sammen under navnet “Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger”, der i forkortet udgave hed FDB. Denne Forening har haft en rivende udvikling.

Vester Aaby Brugsforening

I et 25 års jubilæums festskrift for Vester Aaby Brugsforening udgivet af bestyrelsen i 1907 står nedenstående:

Vinteren 1881-1882 var der i Vester Aaby mand og mand imellem tale om at oprette en brugsforening. Om det var gårdmand Anders Rasmussen (Fleninge) “Godthaab” , der havde set en sådan forening i et andet sogn, eller snedker Lars Peder Pedersen, der først bragte tanken frem, er uvist.

Ideen vandt imidlertid snart så god tilslutning, at der efter nogen tids forløb indvarsledes til et møde om sagen i den gamle forsamlingssal. (Pejrupvej 16) Mange betænkeligheder kom her til orde, men resultatet af’ forhandlingerne blev dog, at ca. 40 mænd vedtog at danne en brugsforening og valgte med det samme en bestyrelse, der kom til at bestå af husmand Hans Munk, (Bøgebjergvej 7) gårdmand Anders Rasmussen 45 år (Sølvbjergvej 29) gårdmand Rasmus Jensen 43 år, husmand Mads Skytte 63 år (Svendborgvej 436), gårdmand Mads Bøgebjerg (Hansen Bøgebjergvej 66), gårdmand Rasmus Vejstrup 59 år (Pedersen Guldbjergvej 3) og gårdmand sognefoged Kristen Andersen 50 år (Munkegårdsvej 6). Den sidste valgtes til formand. 

Vistnok allerede samme dag blev der talt med snedker Lars Peder Pedersen Vester Aaby, om at være uddeler og skaffe lokale. Forhandlingerne herom var snart så vidt fremme, at han lod indrette butik med behørigt inventar i sit hus. 
Der opstod nu pludselig af ikke beskrevne årsager forskellige vanskeligheder mellem snedker Lars Peder Pedersen, som dog havde været een af initiativ deltagerne fra starten, og den øvrige bestyrelse. 

Sprøjtehuset med vandpumpen og det store pæretræ der skulle fældes på Bystævnepladsen der hvor brugsen blev bygget.

foto omkring 1900

Ifølge folketællingen fra 1880 var Lars Peder Pedersen 50 år og snedkermester. Han fik hjælp af sin søn Hans Peder Pedersen nyudlært snedkersvend på 18 år, samt sin kone Maren Jensen på 48 år. Konkurrencen i byen imellem de andre snedkere kunne være årsagen til, at han ville skifte erhverv. Men Lars Peder Pedersen blev alligevel ikke den første uddeler.
Bestemmelsen blev nu at leje sig ind hos skomager Rasmussen og antage ham og hans svigersøn som de første uddelere af den nye brugs. De boede på den nuværende adresse Strandvejen 5 Vester Aaby.

Da dette var bragt i orden, blev der gjort anmeldelse om foreningens oprettelse til øvrigheden.
Den samlede bestyrelse rejste til Faaborg og gjorde indkøb på kredit, og den 2l. februar 1882 åbnedes brugsforeningen og der begyndte “den gamle skomager” at dele ud af varerne til medlemmerne. 

Foreningens næringsbevis, som blev udstedt af birkedommer Kruuse, Haagerup bærer datoen 28. april 1882. Hvor stor den årlige omsætning har været i den første tid, og hvilken værdi varelageret havde, kan ikke angives, da foreningens protokoller for de 7 første år er forsvundne. Dog kan det oplyses, at hverken manufaktur eller spiritus blev gjort til genstand for fællesindkøb i begyndelsen. 

Af de ældste bevarede optegnelser fremgår det, at varelageret den 10. september 1889 opgjordes til 1.938 kr. 66 øre, medens gælden samme dag var 1.653 kr., og at omsætningen i vinterhalvåret 1896-1897 beløb sig til 10.360 kr. Sættes sidstnævnte sum som gennemsnits omsætning i hvert halvår, har foreningen i de første 25 år uddelt varer for over 1/2 mill. kr. til sine medlemmer.
Overskuddet har svinget fra 2 til 10 %.

Skomager Rasmussen og hans svigersøn var uddelere indtil 28. juni 1896, hvorefter svigersønnen Hans Christian Andersen fortsætter til den 1. marts 1898. Der er ikke nedskrevet, hvorfor de ikke ville være brugsuddelere mere.
Brugsen blev da flyttet til adressen Svendborgvej 415. Der boede tømrermester Hans Christian Larsen og havde eget værksted. Men det erhverv stoppede han med, da han blev brugsuddeler. Hans Christian Larsen var da 53 år gammel.

Hans Christian Larsens søn den 84 årige Hans Frederik Larsen ”Rolighed” har fortalt på et lydbånd i 1974 om sine barndoms erindringer omkring brugsforeningen i sit barndomshjem. 
Her er gengivet ordret, hvad han fortalte:

Der blev sat et skillerum omtrent midt for, så der var butik, da vi kom ind af gangdøren, der var kun en hoveddør ind til stuehuset, så skulle vi ind til venstre, og så kom vi ind i butikken. Det var ikke sådan en butik, som der er nu om stunder, det er langt fra. Men der var hyggeligt og der var rent, og vi havde da også sådan de forskellige varer, at der var mest gængse. 

Der var da mel og gryn, sukker og ja der var skam da også cigarer og slik. Der var lakrids og brystsukker. Det eksisterede da også dengang, men ellers det var sådan det mest nødvendige til husbehov, at der kunne købes der. Vi havde en lang disk, som min far lavede dengang, vi skulle have brugsforening med skuffer i.

Hvor mange skuffer kan jeg ikke huske, men der var forskellige dele i, og så skulle det vejes i poser og der blev bundet sejlgarn om poserne, så det var ikke som det er nu, hvor vi lige kan gå hen og tage det indpakket. F. eks. margarine, det fik vi hjem i fustager eller margarinebøtter, som vi kaldte det, og det skulle også stikkes ud i små portioner i pund eller ½ pund, hvad de nu skulle have. Så det var noget, der gav noget arbejde i mod som nu.

Set med nutids øjne, så var det jo kun en biks. Det kunne ikke være andet på det tidspunkt, men vi var da glade for det, og der blev bestilt noget til sin tid. Det gør de også nu, men arbejdstiden den var meget længere. F. eks. blev der ikke lukket inden klokken, den var 9 om aftenen, og der blev handlet hver søndag formiddag til klokken var 10. Vi skulle jo stå på pinde til hver en tid.

Det var min beskæftigelse og løbe ud med telefonbesked. (Den første telefon i Vester Aaby blev opsat i brugsen) Der blev altså ringet der til brugsforeningen, og der blev taget imod besked, når der var noget. Så var det min bestilling, at løbe ud med telefon besked. Jeg havde en søster, der var noget ældre end mig, (Anne Katrine født 1869) og det var egentlig hende, at der stod for brugsforeningen eller ekspederede i hvert fald. 

Min far han havde nok en del regnskab, men det var hende, der passede butikken, og hun skrev så en seddel, når der kom telefon til de forskellige, og så måtte jeg af sted med denne besked, og så vidt jeg husker, fik jeg vist nok 15 ører for hver besked, og telefonen skulle de betale 25 ører for, dem der modtog beskeden. Det var sådan, for at det kunne gå rundt.

Det var mine lommepenge til den tid, men jeg vil sige, jeg fik ikke lov til at købe slik.Det var ikke så meget brugt dengang, som det er nu, og nu skal der jo slikkes både tidligt og silde. Men det var der ikke noget, der hed. Jeg måtte gemme mine penge, og det har vi vist ingen skade af at lære sådan noget. Hvis nogen kunne lære lidt af det, jeg siger, var det ingen skade til..

Indstillingen i befolkningen var vist ret positiv, det tror jeg godt, at den var, for de kunne komme i brugsforeningen tidligt og silde. Nu ved jeg f. eks. alle dem, at der arbejdede i skovene, de havde jo kun deres friaftener og de kunne komme der lørdag aften. De kom jo med deres dunke, og der blev ikke købt i halve flasker brændevin, det blev købt i dunkevis. Jeg ved ikke, hvad det kostede kanden, men jeg ved, at en trepægl flaske brændevin, den kostede 27 ører. Det lyder ganske utroligt, og en god bajer, som det var dengang, kostede 11 ører. Så det er andre priser, vi regner med i dag, når vi tænker på at skulle have en glad aften. ( 1974 )

Der er også en pægl, ( = 2,4 dl ) ja se, nu snakker vi om en trepægl, så vil det sige, så går der 3 pægle til i sådan en flaske. En bajerflaske, det kalder vi for en ½ flaske, og det andet, det er en hel flaske. Så er der en pot. Jeg tror ikke, jeg husker fejl, det var 4 pægle, ja og sådan gik det på den måde. Det er det samme som 1 liter. ( 4 pægle til en liter. 1 pot = 4 pægle = 0,996 liter

Jeg er jo født i 1880, så jeg kan ikke huske helt bestemt, hvor længe min far havde butikken. Men jeg ved da i hvert fald, at jeg havde først en søster og hun var hjemme og passe butikken, og så blev hun gift. Så havde jeg en anden søster, som var yngre end hende. (Ida Hansigne født 1874) Hun var 6 år ældre end mig, som så var hjemme i nogle år, og passede butikken. Så jeg gør regning på, at vi har haft måske brugsforeningen der i 4 – 5 år. 

Brugsforeningen blev nu flyttet fra min far. Ikke fordi det blev taget fra ham sådan, men ved en overenskomst, så blev den flyttet derhen, hvor Hjalmer Jensen bor på Strandvejen. (Strandvejen 10) Jeg kan godt sige også, at min far og formanden, det var endda gamle skolelærer Peder Mortensen, som ellers var en meget reel mand. Men jeg tror nok, de var noget stivsindede begge to min far og ham. De kunne ikke enes alt for godt, og om de ville råde begge to, det ved jeg ikke, for jeg var ikke så gammel. Men jeg ved, at det gik ikke alt for godt. 

Først på Strandvejen for resten lige overfor, hvor at den første brugsforening lå, og at det var ved Hans Christian Hansen. Han var ellers tidligere skomager og hans kendingsnavn, det var Christian skomager. Han blev brugsuddeler og han byggede selv det hus, der hvor brugsforeningen nu blev. Men så ville skæbnen, at ham og Mortensen, ja de kunne heller ikke enes for godt, så blev det besluttet, bestyrelsen og medlemmerne imellem, at de ville have egen bolig. De købte et stykke jord midt i byen, der hvor brugsforeningen nu ligger. 

Det var sådan en trekant, hvor der egentlig efter hvad de siger, har været bystævneplads, og der groede et mægtigt stor pæretræ på denne her trekant, og det skulle jo selvfølgelig fjernes. Det skete lige i forårstiden, hvor det stod allerkønnest med blomster. Jeg vil også sige, at der var mange, som ikke kunne lide, at der skulle bygges brugsforening der. Det gamle kønne pæretræ, det skulle rives ned ligesom det står i blomsterflor. Men det blev det altså. (1905) Nu kan jeg godt tilføje, der blev sådan digtet eller i hvert fald nævnt et vers om det, og det lød sådan efter hukommelsen:

Det gamle træ, o lad det stå,
til det forgå af ælde.
Men det har de vist aldrig lært,
de lod det gamle fælde,
end skønt det stod i blomsterflor,
de lod det kaste brat til jord,
for tårnet skulle rejses.

 Den nye brugs bygget i 1905
 i baggrunden Svendborgvej 415, 
hvor brugsen også havde været

Det var, hvad der var sagt om det, for der var modstand. Nu kan jeg så også godt nævne, min far var blandt disse, der havde mest modstand, nu han var kommet lidt på kant med brugsforeningen og formand Peder Mortensen. Nu må jeg også hellere tilføje, min far og Mortensen, de var så alligevel nået at komme på talefod igen, for der var snakket om, Mortensen og far imellem, at brugsforeningen skulle købe huset, som var mit fødehjem, og hvor der før havde været brugsforening. (Svendborgvej 415)

Der var en stor have til, og der var udvidelses muligheder. Det kunne Mortensen nok se, og de havde snakket sammen om, at det ville brugsforeningen købe. Mortensen troede, han var selvbestaltet til at købe. Far mente, at det var så godt som solgt. Nu skal det nævnes, at huset vi boede i, var et fæstehus under Holstenshuus, og for at far kunne sælge det, skulle han først købe det. Jeg ved, at han spændte sine 2 heste for og kørte over til Holstenshuus godskontor og købte ejendommen.

Men det blev bare ikke til noget og det skulle det jo have været, efter hvad der nu er så mange, der kan se. Det var en kneben plads at brugsen blev bygget på. Der var ikke udvidelses muligheder, og det var der flere, der havde noget imod.

Der var også nogle, der mente, at far gjorde for god en handel. For han fik selvfølgelig huset til en rimelig pris, fordi det var fæstehus, og har så kunnet tjene nogle penge på det. Men det blev der alligevel ikke noget af. Jeg kan også huske, at han drev det så vidt, at han sagde til Mortensen. Jeg troede ikke, at du var nogen kardushandler, sådan sagde han. Det var hårde ord, og de var hårde begge to.

Brugsforeningen byggede selv. De havde lånt penge til det, og jeg tror ikke, der var så mange midler, men den blev bygget der på stedet, hvor den ligger nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugsen i 1932
Svendborgvej 419

Tømrermester var Lars Knudsen, det var egentlig min fars efterfølger. Det kan jeg da også godt nævne nu med det samme, hvordan det kan være. Der må have været en tid med lidt arbejde for min far i tømrer produktionen, og da han fik uddelerposten der, og fik værkstedet lavet til butik, så hørte det jo op af sig selv.
Han havde også givet sig til at handle lidt med pattegrise, og jeg ved også, at han havde en mælketur hen til Korinth, hen til en Per Jespersen, førend vi fik vort mejeri bygget. Jeg kan huske det, men jeg ved dårligt nok, hvor gården lå, jo det var på Sølund.

Han havde det på den måde, at han vistnok fik noget for hver kande mælk, som han kunne levere derhen, så han var interesseret i at få mælken derfra gårdene og kørte derhen med. Det gjorde han i nogle år, det ved jeg, for at tjene, hvad der skulle til. Derfor var far ikke med til at oprette mejeriet her i Vester Aaby. Han kom først med som andelshaver nogle år senere.

Det med brugsforeningen, jo den blev bygget der på denne her trekant, og så viste det sig, at der var for lidt plads, og der er lavet om flere gange derhenne.

Det sidste der blev lavet, det var, da den nye butik kom ind til, og der blev forandret om med vejene. Der gik ellers en offentlig vej op bag ved brugsen, nord for brugsforeningen. Det blev jo lagt ind til, så det er ikke offentligt der mere, men vi kan da gå og færdes der, men der er ingen, der har noget at gøre der nu.  (stadig 1974)

 

 

 

 

 

 

Brugsen i 1950
Svendborgvej 419

Der er optegnet i gamle bøger, at der har været en bystævneplads, og det egnede det sig til fordi, det lå lige der midt i byen, en dejlig åben plads, en slags have.

Der var en brønd der i denne have, og jeg ved, at vi havde det, vi kaldte et hospital. Det var ikke et hospital, men nærmest et fattighus. Det lå der, hvor hjemmebageriet ligger nu, (Svendborgvej 432) og der boede mange gamle enlige, men der var også ægtepar.

Huset hørte under Holstenshus og de gamle mennesker, de skulle tværs over landevejen og over og hente vand derovre i den have. Jeg husker så tydeligt, når de gik med deres små spande, hvad de kunne bære der over landevejen. Det var såmænd trist at se på så tit. For de havde ikke så let ved det. Men heldigvis var der ikke den trafik med biler, som der er i dag. Så kunne det slet ikke lade sig gøre for de gamle at komme over og hente vand der.  (citat slut)

Da skomager Rasmussen, svigersønnen og bagefter tømrer Hans Christian Larsen havde pladsen, var lønnen 5 % af omsætningen, og desuden skulle uddeleren tillige afgive lokale til brugsforeningen, betale lys, varme og indpakningsmateriale, men ikke svare til svind.

Efter 1. september l902, da skomager Hans Christian Hansen Strandvejen 10 overtog bestillingen, var lønnen fremdeles 5 %, men nu betalte brugsforeningen husleje, lys, varme og indpakningsmateriale, og uddeleren svarede til svindet. Der blev som omtalt tidligere også uenighed her mellem brugsuddeler og formand.

Bestyrelsen ville nu have forretning i egne lokaler. Ved et bestyrelsesmøde den 22. marts 1905 valgtes gmd Jørgen Kragegaard (Faurshøjvej 48) og gmd. Hans Frederiksen (Guldbjergvej 2) til at rejse til Holstenshuus for at høre, om det muligvis kunne lade sig gøre at købe ”Trekanten” (Svendborgvej 419) Det viste sig, at dette kunne købes for 200 kr., dog under forbehold af den på parcellen værende brønd nu og for bestandig, reserveredes til fri brug for beboerne af Vester Aaby Hospital med uhindret adgang.

Omkostningerne ved handelen 5 % af købesummen i fogedpenge skulle brugsen betale. I sommeren 1905 opførtes foreningens egen bygning, og den l. september samme år flyttedes ind i de nye lokaler. Uddeleren hed nu Hans Peder Hansen. Han havde tidligere været mejerist.

Brugsforeningen gik nu frem jævnt og støt. 34 nye medlemmer havde indmeldt sig siden sidste flytning. Omsætningen var i det sidste halvår gået 600 kr. frem og var nu oppe på 12.254 kr. I indeværende forår uddeles dobbelt så meget frø ca. 3.000 pund som året før. Overskuddet var denne gang 5 % og ville sikkert ikke blive mindre for fremtiden, da der med den nuværende omsætning kunne ventes et årligt tilskud fra “Fællesforeningen” på 8-900 kr., og nettoformuen var ca. 2.500 kr.
Foreningen kunne derfor trygt se de kommende år i møde. Så meget mere, som der nu blandt den langt overvejende del af medlemmerne var en stærk følelse af sammenholdets betydning og af, at de havde part i arbejdet for at virkeliggøre ordene: “At få har for meget, og færre for lidt”.

 

 

 

 

 

 

Brugsen 1957
Svendborgvej 419

Den 22. maj 1906 stiftedes “Vester-Aaby Brugsforenings legat til fordel for trængende konfirmander i Vester-Aaby Sogn”. Renterne heraf 8 kr. ville komme til udbetaling i 1916 og ville blive administreret af sognerådet.

Ved generalforsamlingen i 1914 var der iflg. protokollen en livlig diskussion om den tiltrængte tilbygning til brugsen, skulle være mod øst eller mod vest og det blev som fotoet viser bygget imod vest.

Afskrift af 3 sange fra 50 års jubilæumsskriftet den 28. april 1932, hvor der blev henvist til flere ting, som der også er nævnt tidligere.

Mel. Hist hvor vejen slår en bugt.

                    1.
Her i dette gamle Hus
startedes den Aaby Brugs
Varelag`ret var kun lidt,
Regnskab førtes mest med Kridt
Thi man gav nok ej på Borg
ingen havde Næringssorg.
Og Forbruget var kun lille
Derfor mindre at bestille

                     2.
Naar man ind i Stuen treen
som var lav og grumme ren
fik man anvist der en Plads
men ”Skomachkeren” gik stra`s
ind i sin Butik og gav
sig med Varerne i Lag
mens hans lille trinde Mutter
snakker hyggeligt og ”lutter” (rokker)

                     3.
Midt på Bordet der man saa
at en vældig Pakke laa
Det var Halbergs Skipperskraa
til at fange Kunder paa
Dog   –   hvis man af Skraaen bed
Rasmussen blev mægtig vred
”Tag en Stump, men du skal skære
ellers også la` den være”.

Melodi Vi har sagt det så tit.

                                  1.
Her i gammeldags Hygge vor Brugs vokste op
Blev en yngling omkring 16 Aar
drog saa bort fra sit Hjem hen til Kirkebakkens Top
hvor en udmærket Plads han sig faar

                                   2.
Men i Ungdommens Vaar man ej slaar sig til Ro
snart han længtes til ”Trekanten” hen.
Da 2-3 Aar var gaaet, han skiftede Bo
Han fik Plads hos en Skoma`r igen.

                                   3.
Luften her var ham god, han blev kraftig og stor
men den Uro den sad i han Krop
Han fik Lyst at ha` Fod under eget brede Bord,
og i 1905 sagde han op

 

 

Melodi Den Sømand han må lide

                               1.
Nu fik han travlt den Sommer, på Byggeriet tog han fat.
Et Pæretræ sku` ryddes, men det gik ej saa glat.
Da Efteraaret kommer, han dog til Maalet naar.
Hej, kom, faldera nu der en Brugsforening staar.

                                2
I 27 Somre har vor Forening boet her,
Vi kan med Rette sige, den uundværlig er.
Vi køber en ”Comtesse” og ”Pan” og Tran og The
Hej, kom faldera, Hurra for store F. D. B.

                              3.
De Silkestrømper sælger Anna med et yndigt Smil
mens Peder ekspederer en voksen Spegesild.
Og Kristensen ved Kaffen, ja, alle tre skal ha`
Hei, kom, faldera, Hurra, et rigtigt højt Hurra.

                               4
Så slutter vi vor Vise, nu har den varet længe nok,
men vi vil gerne prise vor Brugs i samlet Flok.
Vi fejrer nu i Aften enhver som han kan bedst.
Hei, kom, faldera, Hurra, vor Brugsforeningsfest.

Brugsen 1959
Brugsen 1990

Iflg. folketælling fra 1916 står der

Peder Laurits Pedersen       født 05-01-1886    uddeler
Anna Pedersen hans kone født 21-04-1889
Johannes Kristensen           født 27-01-1886  tjeneste tyende

uddelere     21-02-1882  Rasmussen skomager og hans svigersøn
                      01-06-1896  Hans Christian Andersen  svigersønnen
                      01-03-1898  Hans Christian Larsen  tømrermester
                      01-09-1902  Hans Christian Hansen  skomager
                      01-09-1905  Hans Peder Hansen  mejerist
                      01-03-1911  S. K. Simonsen  kommis
                      01-03-1912  Peder Laurits Pedersen  kommis
                      01-09-1939  Harald Jeppesen  kommis

formænd     21-02-1882  Kristen Andersen
                      06-03-1892  Hans Christian Larsen
                      04-03-1894  Lars Peder Hansen
                      03-03-1895  H. P. Viggerslev
                      01-03-1896  Kristian Christoffersen
                      04-03-1900  Karl Hansen
                      01-05-1901  Peder Mortensen
                      14-04-1937  Ejner Christoffersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde:

Vester Aaby Sogns Folkemindesamlings arkivalier
Avisklip
Folketællinger Vester Aaby Sogn 1880 og 1916
25 års jubilæumsskrift fra 1907 og 50 års jubilæumsskrift fra 1932.
Lydbånd hvor Hans Frederik Larsen ”Rolighed” fortæller om brugsen i sin barndom omkring 1900.

Scroll til toppen