Referat fra årets generalforsamling

Vestre Åby sogns folkemindesamlings generalforsamling d.21/2 2017 1. Formandens velkomst: Lena Frederiksen bød velkommen til de ca. 20 fremmødte.

  1. Valg af dirigent, foreslået og valgt blev Holger Petersen. Som gik i gang med at konstatere om generalforsamling var rettidig indvarslet, og mente at når medlemmerne pr. mail havde fået datoen, at det var opslået på infotavlerne i brugsen, hallen og endvidere var annonceret i Bøgebladet, og at der var en person til at skrive referat var den lovlig.
  2. Formandens beretning. begyndte med at hun sagde at dette var den hendes sidste beretning fra hende, da hun stoppede efter 11 år i bestyrelsen. At det som tidligere år havde været et godt år, medlemstallet var steget, at der havde været en hel del henvendelser, fra folks søgen efter viden om familier som har boet her i omegnen, og at vi i de fleste tilfælde kan være dem behjælpelig. At Gerda og Anders har været på kurser om registrering, og at de registrerer nede i Abildhuset hver tirsdag i vinter perioden, og af den grund efterhånden har fået alt hvad der ligger på plads. Vi har endvidere deltaget i de fældes møder, som bliver afholdt i sammenslutning af alle foreninger i den gamle Fåborg Kommune. (sidste møde var i øhavsmuseet) Salget af stavn lå også på ca. samme. antal som tidligere år. Bøgebjerg messen har vi deltaget i, og vil også i år være at finde der, (5. marts ) Som noget nyt var vi begyndt at sende opkrævning af kontingent ud på maile sammen med det lille blad, det har ikke været den helt store suses, der er for mange der glemmer at sende det lille beløb, selv halvdelen af bestyrelsen, vi prøver dog igen i år, da det er betydeligt lettere end det at skulle ud til alle medlemmer, nogle flere gange, da de ikke er hjemme, mange har heller ikke kontanter lige her og nu, og sender det alligevel over nettet. Formanden sluttede med at konstateret foreningens økonomi har det godt, ikke mindst fordi vi fik 3000 fra en pulje til forbedringer i huset, og da vi havde fået installeret mere og bedte lys inde hvor vi sidder og arbejder, men at kasseren ville gennemgå regnskabet. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt..
  3. Kasserens regnskabs. Gerda Nielsen gennemgik regnskabet, som var uddelt til alle de fremmødte, det balancerede med kr.63.617.70 en lille stigning fra sidste år på ca.3000. vores bankbeholdning var på kr.42.907.14,regnskabet blev godkendt og er vedhæftet beretningen.
  4. Indkomne forslag. Foreningen havde et par ændringsforslag til vedtægterne, som dels omhandlede ændringer i annonceringen, at det med at formand og kasseren ikke kunne være på valg samme år, det kan ikke lade sig gøre i praksis. Ordstyren gjorde opmærksom på at ændringer krævede 2/3 af de fremmødte stemte for forslaget, endvidere skal ændringerne forelægges for Arkibas inden de nye love kunne trykkes, ændringen blev vedtaget.

6 Valg af bestyrelse. Da Lena Frederiksen havde meddelt at hun ikke stillede op skulle der findes en afløser for hende, for et år valgt blev Peter Olsen Jens Nielsens vej 6 Vester Åby Anders Hansen, Niels Henning Larsen, og Villy Anneberg ville godt tage endnu en tørn, og blev genvalgt.

  1. Valg af suppleanter 1. suppleant Martin Pedersen Strandvejen 2 Vester Åby 2. suppleant Gunnar Frederiksen Strandvejen 26 Vester Åby. Der var også genvalg af revisor, Holger Pedersen. Suppleant Svenåge Tommerup.
  2. Fastsættelse af kontingent. Uforandret 25 kr.
  3. Eventuelt. Gerda havde købt en buket blomster som hun overbragte til Lena som tak for de 11 år hun havde siddet som bestyrelses medlem i Folkemindesamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden, og nedlagde sit hverv som ordstyrer, derefter var, der kaffebord med boller med ost og rullepølse. efter kaffen, blev der vist luftfotos af Vester Åby Pejrup fra tiden 1939-1959